ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۷

افسانه

آپاردی

بالاخره فتحعلی شاه قاجار تاب نیاورد و به خواب اردوغان رفت و عهدنامه گلستان را تا نقطه آخرش در حلق اردوغان فرو کرد

آیتم طنز

قسمت هفتم لخخلمث: امبل چیست؟ دنگل کیست؟

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۳