عصر حجر

بهشت اروپا

زمستان سخت اروپا

این شورش حق ماست، سهم ماست، مال ماست.

همه‌چیز برای زمستان آماده بود.‌ من، پیتر، آلفرد و همه و همه... کلی هم توپ و تانک و فشفشه... البته در فضای مجازی هم کلی آدم مجازی داشتیم که برایمان دو دست به‌هم چسبیده می‌فرستادند و یا یک بازوی گنده شده.