نوزاد برجام

۱۲:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۱

بیا که مملکتی بی حضور تو لنگ است

چطو به تو گیر ندادن؟

میان این همه آشفتگی «سخنگو» کو؟
بیا که مملکتی بی حضور تو لنگ است

یکی به میخ بکوب و یکی به نعل بزن
سریع! دست بجنبان که ماله دلتنگ است

بگو که قهر نکرده وزیر کابینه
دو روز رفته سفر، کاملا هماهنگ است

۱۰:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

رقص شمشیر

۷:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

فریاد خاموش

۳:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۵

تلاش بی نتیجه!