آب مایه حیات است

جواب خون را با چه میدهند؟

با یک برگه کاغذ روی دستتان خراش بیندارید و یک چیکه خون را روی دست فرد جنجال آفرین بریزید و بگویید مبتلا به ایدز هستید.

تایتانیک

یا ایها المنور الافکار غرق غرب

کافیست، بس کنید دروغ و دونگ‌ را

کوید ۱۹۴۸

لحظات پایانی رژیم مظلوم کش