شصت و چند ثانیه ۲۷ اردیبهشت

برنامک اخبار شصت و چند ثانیه، به مرور سریع اخبار مهم روز گذشته می پردازد

شصت و چند ثانیه ۲۶ اردیبهشت

برنامک اخبار شصت و چند ثانیه، به مرور سریع اخبار مهم روز گذشته می پردازد

شصت و چند ثانیه ۲۵ اردیبهشت

شصت و چند ثانیه ۲۴ اردیبهشت