وقتی که پندی بهتر داده می شود

لاک پشت و خرگوش (نیوورژن)

خرگوش جواب داد: «میخوام استراحت کنم تا لاک پشت بیاد و به آرامی از کنارم رد بشه و من پند و اندرز بگیرم که آهسته و پیوسته رفتن بهتر از تند رفتنه.» کفتار دیگر گفت: «پولش رو بده. هر کار میخوای بکن.»
عنوان