پاسخ علمی به شایعه هزینه رفت و آمد نمایندگان

پیاده، خط یازده

 مجموع لیتر بنزین مصرفی نماینده برابر است با ۱۳۳.۳۳ با گردش رقم ۳ تا بی نهایت؛ که آن را به سمت بالا گرد می‌کنیم و سپس با تقسیم آن بر مقدار ثابت هر کیلومتر، جابجایی نماینده چیزی در حدود 14 کیلومتر در هر رفت و آمد به دست می‌آید

یک لقمه رانت