محمدابوالحسنی درگذشت

افتخارش این بود کارش را از چاپ عکس شهدا شروع کرده

از بس انرژی داشت و فعال معمولا هر‌وقت که می‌دیدمش نا‌خودآگاه اولین دستور جلسه این بود که بپرسم کارهای جدید چه خبر و او هم کلی خبر داشت هربار کار جدید پروژه جدید دنیا‌ی بزرگی داشت...

دیرین دیرین: قیچ، روبان و ثبت نام

دیرین دیرین: گرانی نان

انتخابات-افتتاحِ هیچ