۳:۴۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۲۶

روایتی از یک بدرقه درون بدنی

بود و نبود

دستور رفتن را که صادر کرد گفت: پس همه باهم میریم اینو که میگم میگیم و بر می گردیم: «این بگیر و ببند ها در کم شدن فساد تاثیری ندارند.

۴:۲۱ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۰۴

دزدگیر

۴:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۱۰

شعر طنز

دولت پیر مردان

بردی تو گازم به یغما، ای ترک غارتگر من
دیدی چه آورده کرسنت، با زنگنه بر سر من؟

هی لوله لوله به لوله، گاز وطن شد گلوله
گفتی: همه جای پول کرسنت ننگ آور من

۱۲:۲۹ ب.ظ 

تفسیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری

فصل طالبی

کواکبیان: در فصل طالبی ملت سنگ تمام گذاشت و با رای به روحانی حماسه ای به شیرینی هندوانه آفرید.

۱:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۰۸

فال هفته/ قسمت چهار

خودت را گول نزن!

ای صاحب فال بهتر است گنده تر از دهانت صحبت نکنی و مشغول کار خودت باشی تا شاید، آن هم شاید عاقبت بهتری در انتظارت باشد.