ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۶۶

واکنش شاعران راه راه

مشت و مال مناظره سوم

دست از طلب ندارد، تا نفرتی عمومی
بانیِ معترض کیست؟! زنگیِ نیمه رومی
وقتی ابربدهکار باشد ابرطلبکار
ضرب‌المثل شود با «پررویی نجومی»

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۶۱

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۵۰