ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۷۳

رمزگشایی/ تیتر وکیل

فرهنگ لوغات

وکیل یا نماینده یا جانشین، کسی است که از طرف شخص دیگری - حقوقی یا حقیقی یا مَجازی حتما مُجازی یا فراری یا مرخصی یا غذایی یا قضایی یا معدنی یا مدنی - به موجب عقد مبارکِ وکالت، برای انجام کاری مأمور می‌شود و معذور‌.

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۷۰

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۶۷