نظر تنی چند از نمایندگان

شفافیت آرا، آری یا نه؟

- شما از علنی شدن رای‌تون نمی‌ترسید؟
+ چرا بترسم؟ من همیشه با شجاعت و قاطعیت رای ممتنع میدم. از شفافیت آرا هم نمی‌ترسم.

رمزگشایی صحبت های گوترش؛ تیتر دبیر سازمان ملل

حافظه خرماهی

چیست آخر هنرت غیر تأسف خوردن؟!
که شدی مدعی و پول ز ما می‌خواهی

ماجرای یک رای دهنده‌ی پشیمان

استامپ کرونایی

زدم تو این سردخونه هی میگن پاشو بیا برو تو هیچیت نیست.

در میان صف معترضان رژیم

طومار پیچیده

بعد از پیچیده شدن طومار رژیم، می‌خواید چیکار کنید؟

می‌رم خونه و خستگی صف رو برطرف می‌کنم.