آیتم طنز

پهلوی از کجا چطور شد؟

آری به بی‌حجابی اجباری!

آخر میرغضب

رضاشاه در راه جزیره‌ موریس

وقتی پالان گم شد!

در شهریورماه سال ۱۳۲۰ شمسی بود که شاه مملکت پس از عمری استبداد و خریدن دعا برای اقوام ابوی‌ خودش، فیلش یاد هندوستان کرد. متاسفانه چون فیل ایشان بنزینی بود، هندوستانشان هم انتخاب شد و با سرعت هرچه تمام‌تر به آن‌جا رفتند.
عنوان