پیشخند

میگ‌میگ!

زمین‌خواران در قله کوه‌خواران!
- تا دیروز در آرزوی کره‌خواری بودن، حالا داریم کوه می‌خورن.

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۷۳

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۷۰

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۶۹