دستم خشکید!

رمزگشایی صحبت های گوترش؛ تیتر دبیر سازمان ملل

حافظه خرماهی

چیست آخر هنرت غیر تأسف خوردن؟!
که شدی مدعی و پول ز ما می‌خواهی

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۹

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۴