در بیان شیوه سلسله قاجار در سیاست خارجی و غیره ایشان

پیتلُماسی عمومی قاجار و ضرورت آن!

متأسفانه با پيروزي انقلاب، اين شيوه مُجرب در سياست خارجي منسوخ شد و بعيد نيست كه اگر مسئولين دولت تدبيرواميد به اين شيوه كهن توجه نموده، آن را الگوي سياست خارجي خويش قراردهند، ديوار تحريم‏هاي چهل ساله براي بار دهم فروبريزد و براي چندمين بار از ركود عبور كنيم. سايه‏ جنگ و اينها هم كه روي شاخش است.
عنوان