پا توی کفش «چند کلمه حرف حساب» مرحوم گل آقا

آمریکا مهد آزادی بیان و دموکراسی

ملاحظه فرمودید؟ این شاغلام عامی، القاب و عناوینی می‌فرماید که از زمان‌های ماضی همواره برای آمریکا استفاده شده (گرچه که هرگز مدرکی برای اثباتش ارائه نشد و نخواهد شد!). البته از باب شناخت ما از غرب‌زدگی و روشن‌فکری باز هم تکرار می‌شود،
عنوان