به جاي اينكه چندين كتاب تاريخ بخوانيد، «تاریخ مستطاب آمریکا» را يكبار بخوانيد!

عمو سام به روح اعتقاد دارد؟!

خودتان امتحان کنید و سه عبارت حقوق بشر آمریکایی و صلح آمریکایی و تمدن آمریکایی را کنار هم بنویسید و سی ثانیه به آنها خیره شوید ببینید تا شصت سال به آن نمیخندید؟

راه راه ۴۵
عنوان