رقابت شانه به شانه پرزیدنتها برای جنایت

دومینوی ویرانی!

در آمریکا همه چیز روی حسابو کتاب است؛ چه خوب و چه بد. یعنی جنایتهایشان هم همینطور یلخی و الابختکی نیست. یک چیز مقدمه دار و موخره دار است و در طول سالیان سال توسط کلی آدم پای کار مراحلش اجرا شده تا شده اینی که الان میبینید. در ادامه به چند تا از این آدمهای پای کار که شخص شخیص پرزیدنتهای ایالات متحده باشند پرداخته ایم:
عنوان