فتوکاتور

گنبد آبکشین

یک گنبد آتشین داشتن که با تغییر کابری به گنبد آبکشین تبدیلش کردیم

سنگ علیه گلوله

شعر طنز :از نیل تا فرات خیال است شک نکن

من دیپلمات نبودم وَ نیستم
من عاشق مبارزه با صهیونیستم

نگاهی به سیره رسول گرامی اسلام(ص) و مقایسه ای جزئی با زندگی خودمان

نبوی زندگی کنید نه اینکه…

وارد منزل میشوید، روی مبل لم میدهید، خود را آخرین بازمانده سلسله پادشاهان و فرزند خلف کوروش تصور میکنید و انتظار دارید همه اوامر ملوکانه‌تان را اجرا کنند