طنز کاربران مجازی

شیفت عصر | عربستان هم بازی!

یعنی میگن خود پادشاه عربستان هنوز صندوق رای میبینه تشنج میکنه، از این طرف مکرون شرط گذاشته که توی مذاکرات هسته ای ایران، عربستان هم باید حضور داشته باشه. ما هیچی نمیگیم، خود کاربران مجازی جواب مکرون رو توی کامنت های این پست دادن...

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۷

چالش مصرع سوم

امضای کری فقط هچل بود هچل

یک عده هنوز در پی برجامند
آسوده و سرگرم خیالی خامند
امضای کری برای شان تضمین است
دلخوش به حضور روح بدفرجامند

فراخوان جشنواره «امضای کری تضمین است»