ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۷

چالش مصرع سوم

امضای کری فقط هچل بود هچل

یک عده هنوز در پی برجامند
آسوده و سرگرم خیالی خامند
امضای کری برای شان تضمین است
دلخوش به حضور روح بدفرجامند

فراخوان جشنواره «امضای کری تضمین است»

فراخوان سومین دوره

جشنواره طنز «امضای کری تضمین است»

همزمان با سالروز انتشار تیتر تاریخی روزنامه شرق، فراخوان سومین جشنواره طنز امضای کری تضمین است منتشر شد.