بازار حباب ها

جناب مسئول

مستأجری و تو را اگر کرد جواب
آن صاحب بی‌خیال و شنگول، ببخش

قسمت اول لخخلمث: وقتی مستاجرین، کرم نریزین!

شگفتانه‌های پی‌در‌پی

نمیدونی تا کجا میره!

- فقط چی؟
+ فقط به جای ده میلیون باید پنجاه میلیون میاوردی. انگار تو باغ نیستی! دلار تو این دو سه روز، کشیده بالا.