در باب شیخ و اجاره سرای

اجاره در ملکوت

شیخ بازگفتا من از خدای خود شرم دارم که جملگی موجودات عالم سر به ملکوت گذاشته‌اند حال آنکه اجاره بهای جملگی سراهای من همچون مغ‌بچه‌ای 20 درصد بالا رود. تا 100 درصد نگیرم آرام نشاید بگیرم.

مصائب مستأجریه ۲

خانه کاغذی

وام گوشتخوار!