تحت کنترل!

تار و مار!

چالش مصرع سوم با موضوع برخورد نیروی دریایی سپاه با بالگردهای آمریکایی در خلیج فارس

بشین سر جات!

حکایت ترس بالگردهای آمریکایی

حکایت لات بازی و بزرگ محل

روزگار بر همین منوال می‌گذشت که یکهو، سیم ساسات آمریکا و ارتشش را کشیدند! کلی گریه و زاری کرد که آقایان، این کشوری که سیم ساسات من را کشید، حقوق بشر را واریز نمی‌کند، به گوش کسی نرفت. اسم این کشور ایران بود. آمریکا مجبور شد همسایه ایران را تحریک کند تا بزند ایران را نابود کند که ... زپلشک!
عنوان