به عقب برمیگردند؟!

الزام قانونی پزشکان برای نسخه نویسی از دی ماه

مشت و مال نسخه های نک و نالیکی

شد نسخه هزینه بر در آورده پدر
بر جیب پزشک بی نوا کرده اثر
یا چاره کنید خرج بی حدش را
یا بنده خدا کاسه گذارد دم در

نسخه عظمی برای دولت