جزئیات یک ماجرا

تعرض کدومه؟

از پول‌های بلوکه‌شده‌شان برمی‌داریم. شما بگویید اصلا هواپیمای ماهان اگر مقصر نبود چرا فوری کاهش ارتفاع داد و صبر نکرد افسر بیاید؟

غلط زیادی

نابودی کرونا با فوت کشیش

محموله‌دزدی

وحشی‌تر از جانی دپ (و بلکه امبر هرد)

جنگ و گریز و وحشت و تعقیب
تهدید و قتل و غارت و تخریب
از غرب وحشی، رونمایی شد
با ذرّه‌ای کوچک‌تر از آمیب!