چارشنبه‌سوزی

تا که مال من شود سرخی آتش، می‌روم 
هستی خود را جنون‌آمیز آتش می‌زنم
هرکه مرد از قوم و خویشانم در این آتش چه غم؟! 
زنده‌باد این رسم شورانگیز آتش می‌زنم

راه راه ۲۷۱

کیک مجلس ختم!

فتوکاتور

بریم بترکونیم

امشب می خوام به همه نشون بدم جنگ یعنی چی! تو آتیش بازی ندیدی فقط اداشو درمیاری
عنوان