با وجود وعده و وعیدهای مسئولین، کارخانه ارج همچنان تعطیل است!

photo_2016-10-02_10-31-24

با وجود وعده و وعیدهای مسئولین، کارخانه ارج همچنان تعطیل است!

ثبت ديدگاه
عنوان