رمزگشایی آزادی بیان آمریکایی
آزادی های مثلنی

راه راه:
اگر ز سر نپراند ترامپ خیره سری را
توئیتر آید و بندد حساب کاربری را!
 
چرا که خیره‌سری صادراتی است! ولی او
برای مصرف شخصی خریده فتنه‌گری را!
 
زده است خنجر آشوب را به پیکر آشوب
چنانکه بر تن افعی زنند نیشتری را!
 
کدام گرگ تو دیدی به گله‌اش بزند چنگ؟
به کل نموده فراموش اصول جانوری را!
 
بدان که فتنه و آشوب مال سایر دنیاست
وگر نه آید و بندد حساب کاربری را!

ثبت ديدگاه