پول بی صفر
آی ملت!

راه راه: صفرها را باید شست

جور دیگر باید دید

پول بی‌صفر چه کم داشت ز پول باصفر؟

به قِران برگردیم

گرمی لانه‌ی اُسکل را ادراک کنیم

جیب ملت را زیر باران باید برد

جیب ملت را زیر باران باید شست!

آی ملت!

زندگی آبتنی کردن در حوضچه‌ی تدبیر است

افسوس!

هیچکس ذره‌ای جدی نگرفت

این شعار از دهن دیبی بود:

برنگشتن به عقب!

 

ثبت ديدگاه