موشکافی عبارت میز
اندر فضایل میز

راه راه:

میز موجود پابرجایی است. انسان باید در زندگی از میز بیاموزد و در رسیدن به اهداف خود پابرجا باشد. میز رئیس جمهور آمریکا که گزینه‌هایش را روی آن می‌گذاشت میز بسیار خوبی است چون هنوز پابرجاست و رییس‌جمهورهای بعدی از آن استفاده می‌کنند و راضی هستند. رویش می‌شود هزارتا گزینه گذاشت به طوری که میز آخ نگوید. میز مذاکرات هم میز خوب و پابرجایی است چون رویش می‌شود ده بار خودکار پرت کرد بدون اینکه به میز آسیبی برسد. دولت روحانی هم خیلی خوب و پابرجاست چون رویش می‌شود دوباره حرف از مذاکره بزند. ما از میز مذاکرات و دولت می‌آموزیم که در نرسیدن به اهداف خود پابرجا باشیم‌ .

 


✅  در این شماره از طنز راه راه، به موشکافی صحبت های سخنگوی وزارت خارجه پرداخته شد. سعید خطیب زاده گفته بود: میز مذاکرات برجام پابرجا است و برای همه، جا هست اگرچه مسیر سخت است.

ادامه تیترها را از اینجا بخوانید:

ثبت ديدگاه