بدون شرح!

به بهانه کشتار ایذه و اصفهان

ثبت ديدگاه