فی احوالات کنسرت قبل الانتخابات
بر شما باد کنسرت!

مَلکی احوال مُلک خویش بخواست٬ وزرا به اتفاق گفتند:پدران همه از قسط زیر بار و فرزندان همه دنبال کار. جملگی در فراقت به جز “نسیم” نبینند و در مجاز به جز انتقال پست نداند. نه دلی مانده فدای یار کنند و نه سری که فکر یار در آن ریزند.
مَلک از این سخن برآشفت و گفت: با وعده اسباب دلخوشی محیا کنید و با کنسرت اسباب سرخوشی ،که بزرگان گفته اند: با وعده “دل” خوش شود و با کنسرت “سر”

باید که شتابند وزرای خوش فیش
محمود ز پس آید و رای اندر پیش!

ثبت ديدگاه
عنوان