تعبیر خواب یک برانداز
بمب تولید آلبانی

 اگر در خواب دیدید که شب هنگام هیجان‌زده به وسط خیابان آمده‌اید و گروهی نوجوان را رهبری می‌کنید، تعبیرش این است که به زودی در انتخابات شورای دانش آموزی موفق خواهید شد.

 

اگر در خواب دیدید که به خیابان آمده‌اید و با خود بمب ساعتی آورده‌اید ولی نمی‌دانید ساعتش را به قدیم تنظیم کرده‌اید یا جدید، به زودی خودتان نیز منفجر می‌شوید چون بمبی که به شما داده‌اند تولید آلبانی است.

 

و اگر خواب دیدید که امتحان هدیه‌های آسمانی دارید ولی شب تا دیروقت در خیابان ترقه بازی می‌کنید تعبیر آن ابتلا به عاق والدین است. سریع‌تر به خانه برگردید تا اهل محل روح والدین‌تان را به نیکی یاد کنند.

 

اگر در خواب همه تهران را گرفتید به جز فیروزکوه و دماوند، به زودی توسط پروفسور سمیعی معاینه خواهید شد ولی او از شما صراحتا قطع امید خواهد کرد.

ثبت ديدگاه