بهشت اروپا

سوئیس:  باید برای شورش مردم در زمستان آماده باشیم

 

ای کشور زیباترین بانک خصوصی

در ساحلت  پیدا شده تانک خصوصی

 

مظلوم تر از حاکمان برن هم نیست

اینجا بغیر از شوق مردن، حرف کم نیست

 

تو بی دفاعی مردم تو شیک و خوب ند

ساعت فروش مرکز میدان خوکند

 

نام تو را از جنگل آتش گرفتند

گازتو را بردند و با بارش گرفتند

 

سوییس تو زیباترین جایی عزیزم

از بهترین های اروپایی عزیزم

 

ای بی طرف تر از زبیری های کوفه

جنگ جهانی شد بخور کاه و علوفه

 

از چرم گاوت هم بکَن چون گاو کم نیست

وقتی بلرزی هیچ گاوی محترم نیست

 

سرما بیاید گاز روسی نیست سرد است

مرگ درختان و تبر بی عار و درد است

 

یا گاز را راهی بکن سمت ژنو جان

یا که بکن قاطی و شورش را بخوابان

 

 

ثبت ديدگاه