به مناسبت تغییر چندباره مدیرعامل سایپا
تفسیر مرگ

راه راه: مثل الاکلنگ در حرکت
لب یک دره، در پی تقدیر
میرود سوی زندگی گاهی
میبرد گاه سوی مرگ، مسیر
منم و یک پراید پیزوری
بی‌زه و چرخ‌های بی زنجیر
زیر پایم مه است و دیگر هیچ
در هراسم از این شب دلگیر
میزند برف روی آیینه
میکشد سوز بر رخم شمشیر
میکند باد زمزمه آرام
زیر گوشم که: هی بمیر بمیر
چه کسی غیر شرکت سایپا
می‌کند مرگ تلخ را تفسیر؟

ثبت ديدگاه