شرح حوصله ی منافقین
تک پرهای روسری قرمز

راه راه:

 

کور و کریم حوصله ی شرح قصه نیست
فرمانبریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

افسارمان بدست سعودی و یو اس(US)است
از بس خریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

چون خائنیم و پست به هر جا که می‌‌رویم
تاج سریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

ما در وطن‌فروشی و خوش خدمتی به غرب
نوآوریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

از سازمان ما کس مزدور تر که نیست
ما محشریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

در سازمان ما همه در عقد با همند
خرتوخریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

چون زیر دست مریم و مسعود بوده ایم
تک می‌پریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

با جنگل‌ سبیل به پیکار می‌رویم
نیلوفریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست

نیلوفر و سپیده‌ی توییتری ولی
ما اصغریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

تبدیل می شویم به هر عضو سازمان
یکدیگریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

دیپورت می شویم به هر جا که رفته ایم
بی کشوریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

در حسرت تصرف استان ایذه یا
یک بندریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

یادآوری‌ نکن بِهِمان سرنوشت را
مستحضریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

تا سالگرد ضربه‌ی مرصاد می رسد
خاکستریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

از رو نمی رویم به هر قیمتی شده
ما نوبریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

🗓 ویژه ی سالروز عملیات مرصاد

ثبت ديدگاه