تحلیل سیاسی یک شرمندگی تاریخی
جایز الگول ها

راه راه:

رییس جمهور در سخنرانی اخیر اعلام کردند «اروپایی ها شرمنده ما هستند». با توجه به واکنش عجیب اروپایی ها تحلیل یکی از زبده ترین کارشناسان مخصوص برجام آقای دکتر «غرب زاده» را در رابطه با سخنرانی رییس جمهور با هم می خوانیم:

«اگر توجه کرده باشید رییس جمهور اول از خطا و اشتباه اروپایی ها گفتند که چطور گول آقا گرگه قصه برجام را خورده اند و حتی از ایما و اشاره و چشم غره هیئت مذاکره هم متوجه نشدند مادرشان نمی تواند مرد باشد، زن بود حالا یک چیزی! و در جریان پرت کردن خودکار نزدیک بود یک دیه چش و چال به آمریکایی ها هم ببازیم که خداروشکر به خیر گذشت و باز هم اروپایی ها چیزی حالی شان نشد. البته بالاخره پیش می آید اروپایی ها هم جایز الگول هستند. (آموزش و پرورش بعد از پخش این سخنرانی اعلام کرد قصه فرانسول، آلمانول، انگلیسول و حبه انگول بعد از دوره ریاست جمهوری در کتب درسی گنجانده می شود تا درس عبرتی باشد برای نسل آینده)

نکته مهم دیگر اینکه شرمندگی اروپایی ها کم چیزی نیست و تا حالا هیچ کشوری نتوانسته بود اتحادیه اروپا را شرمنده اخلاق خودش کند و ما این کار را کردیم. در تاریخ خواهند نوشت تلفنی و حضوری گفتند ما شرمنده شما هستیم و این یعنی برداشت میوه برجام که سالها  منتظر رسیدنش بودیم. لازم به تذکر نیست برجام از جمله میوه های تخس بد رس است که نوبرونه اش کیلویی ۴۰ هزار تومان در نبش میدان سازمان ملل به فروش می رود.

در نهایت باید گفت با توجه به این که آمریکایی ها میز مذاکره را شکسته اند،  تا خرد کردن صندلی بر سر مذاکره کنندگان که شاااااید دوباره تکرار می کنیم شااااااید نقض فاحش برجام باشد میتوان امید داشت و از قدیم گفته اند « اروپایی ها شرمنده شوند ابلهان باور کنند» ما هم که باور نکردیم به ما چه!

ثبت ديدگاه