خبر الکی/طرح کاهش صفرها تصویب شد!

در جلسه امروز شورای پول و اعتبار مطرح شد:
کنار گذاشتن طرح کاهش صفرها، تصویب عناوین جدید مالی

در جلسه امروز شورای پول و اعتبار، طرح کاهش صفرها به علت تورم‌زا بودن کنار گذاشته شد و در عوض طرح تغییر عناوین پولها تصویب شد.

بر این اساس قرار شد به هر ۶۰ میلیون تومان، یک «صفدر حسینی»، به هر ۲۰۰ میلیون تومان یک «صدقی» گفته شود.

همچنین عنوان مجمع عمومی بانک مرکزی هم به «فریدون» تغییر یافت و رییس جمهور همه روسای بانکها را ملزم کرد که در اولین فریدونِ پیش رو همه شرکت کنند.

ثبت ديدگاه
عنوان