در گرانی
بیچاره نموده‌است هم او جاهل و دانا

راه راه: چندی است که شعری به زبان نامده جانا
خوب است بگویم غزلی ناب و توانا

این نرخ تورم که عجیب است و غریب است
بیچاره نموده است هم او جاهل و دانا

بنزین که شده قیمت آن شهره ی آفاق
بهتر که دهم پول به آن دکتر رعنا

آجیل و کمی موز و کمی گوشت گران است
پس کودک ما را چه کند راشد و برنا

هر کس به طریقی بکند نرخ فزون تر
آن یک به سمند و دگری نیز به رانا

باید که تشکر بکنم از خود دکتر
کوشیده که بالا ببرد باند ز پهنا

از بس که غزل گفته ام امروز گلویم
خشکیده و باید بخورم شربت نعنا

ثبت ديدگاه