شما فکر کدخدا هستید!

راه راه:چقدر خوب و بی ریا هستید
چقدر نایس و با صفا هستید

نیست اصلا تورمی در کار
تا شما در کنار ما هستید

در بیان سخنگوی دولت
بهترین دولتید تا هستید

هر چه خوبیست مال برجام است
چون شما از بدی جدا هستید

ثروت از حلقمان برون آمد
عاملش هم فقط شما هستید

زده بالا توهم‌انگاری
بر زمینید یا فضا هستید؟؟

ما شما را سیاه میبینیم؟
یا شما خود «داداش سیا» هستید؟

زده بیرون دم خروس و شما
با قسم خوردن آشنا هستید

ما به لطف خدا نظر داریم
تا شما فکر کدخدا هستید

ثبت ديدگاه