شعر طنز
ضربه مغزی یا کرونا

کشتی به کشتی می رویم آن سوی دنیا

مانند طوفان سهمگین و بی مهابا

 

تولید پوشک هایشان گشته مضاعف

وقتی که دادیم اولتیماتوم به usa

 

ای کدخدا ! گر سوزش ماتحت داری

روغن بنفشه می کند آن را مداوا !

 

چندین گالن بنزین برایت می فرستیم

آتش بزن از اینهمه تحقیر خود را …

 

بوی ابر قدرت گری هایت شده پخش

خوشبو کننده با هواکش داری آیا ؟

 

بدجور لایی خورده ای از تیم ایران

جام جهانی را تویی بازنده گویا

 

باید یکی از این دو تا را برگزینی :

یا ضربه مغزی ملایم یا کرونا ؟

ثبت ديدگاه