کاندیداشو 20
فال روزانه انتخابات

راه راه:

چه کَسم من چه کَسم من که بسی وسوسه مندم
گه از آن سوی کشندم گه از این سوی کشندم

ای صاحب فال! به نظر می‌رسد میان دو شخص برای رأی دادن در انتخابات مانده‌ای و به نتیجه نمی‌رسی. بدان که اساس رأی دادن توست و مأجوری اما برای انتخاب اصلح چیزی به نام عقل توسط خداوند به تو داده شده که باید به آن رجوع کنی. پس در ابتدا گوشی مبارک را به دست بگیر و مقداری جستجوی نما و برنامه و سوابق افراد را ببین و ببین کدامیک به افکار و رأی تو نزدیکتر است. اگر احیاناً باز هم نتوانستی تشخیص دهی به عاقل عادلی مراجعه نما و راهنمایی خواه و اگر باز نتوانستی تشخیص دهی رو به سوی دیوار بغل خویش نما و سر خود بر آن بکوب!
و بدان ملاک حجت عقلی توست از برای رأی دادن و اگر بر کسی استوار گشتی حتی اگر جمله خلایق بر آن نباشند بنا را بر عقل خویش بنه که تقلید در رأی خلاف شعور گونه‌ی هوموساپینس (انسان ثانویه یا همان انسان خردمند) است!

ثبت ديدگاه