فروشنده فرهادی هفت

راه راه: توی برنامه هفت یکی از کسایی که فروشنده رو دیده بود گفت پیام فیلم اینه که در رو روی هر کسی باز نکنیم!

خب میرید از خواهر امیر قطر پول میگیرید فیلم می سازید معلومه پوله برکت نداره، اینجوری می شه دیگه… فرهادی خودش رو بکشه حق داره!

ثبت ديدگاه
عنوان