فقط بچسب به لبخند کدخدا و بخند!

راه راه: به حل مشکل مسکن زیاد فکر نکن
به بی ثباتی این اقتصاد فکر نکن
برای آنکه بمانیم در خماریِ کار
به ریشه کن شدن اعتیاد فکر نکن
از ازدواج گذشتیم ما، فدای سرت
به رشد شاخص فقر و فساد فکر نکن
شما بخواب شب آرام مثل تازه عروس
به وضع جمعیت و ازدیاد فکر نکن
فقط بچسب به لبخند کدخدا و بخند
به اصطلاحِ کلاهِ گشاد فکر نکن
خودش به کار خودش واردست، بیخودکی
به خنده های محمدجواد فکر نکن
اگر کسی شده دلواپس وطن بشود
شما به منطق این انتقاد فکر نکن
بحول و قوه ی تدبیر صلح برپا کن
دگر به فتنه و جنگ و جهاد فکر نکن
بگیر عزتمان را ز کدخدای جهان
اگر که داد بگیر و نداد فکر نکن…

ثبت ديدگاه
عنوان