آتش‌سوزی در مقبره خدای بهایی‌ها (عبد البها) در فلسطین اشغالی
 مزاحم نشو!

 آتش‌سوزی در مقبره خدای بهایی‌ها (عبد البها) در فلسطین اشغالی

ثبت ديدگاه