واکنش شاعران راه راه به انتخابات 28 خرداد
مشت و مال مشارکت

راه راه:
شاعران راه راه از دلایل رای دادنشان سرودند

ما سبزه گره زنان از گل بهتر
بی خانه و پول و بی سریم و همسر
از آن‌همه وعده که به مردم دادی
ما را تو فقط ز سینگلی در آور
✍️ طاهره ابراهیم‌نژاد

ایران عزیز! ایمنت خواهم کرد
انگشت به چشم دشمنت خواهم کرد!
اشک مصی و مریم و بن سلمان را
با رای نثار دامنت خواهم کرد
✍️ امین شفیعی

بر مکر و فریب و نقشه‌های شیطان
بر دسته کلید و بیل شیخی خندان
یک مشت قوی زنید با دادن رای
تا سبز شود ز صورتش بادنجان
✍️ رضا حسین‌پور

غوره نشده مویز گشتیم بسوز
با راه تو در ستیز گشتیم بسوز!
تا کور شود چشم فضولت با رای
در چشم تو تیر تیز گشتیم بسوز
✍️ فرشته پناهی

گاهی گلوله بودم و گاهی مشت
باید تو را به شکل قشنگی کشت
رایی دهم که ای پشه‌ی موذی
له باشی از همین اثر انگشت!
✍️ سوده سلامت

هنگام سپیده دم خروس سحری
می‌گفت به هر رهگذر بی‌خبری
از دسته کلید و دسته بیلی کهنه
با دادن رأیتان نماند اثری
✍️ رضا حسین‌پور

وعد‌هایت همه از بیخ فریب است فریب
رأی دادن به نگاهت چه خطا بود خطا
«ساده دل من که قسم‌های تو باور کردم»
قافیه‌ی دولت‌تان بود، غلط بود غلط
✍️ محمد عظامی

ثبت ديدگاه