نمره‌ی بیست

صاحبان کثیف جشن پوریم
صاف رفتند مجلس ترحیم

آنچنان در عزا شدند انگار
شده بی‌بی‌سی و من‌وتو یتیم

وقت طوفان شده‌ست از غزه
شده صهیون لهیده مثل حلیم

گویی افتاد کک به تنبانش
یا کتک خورده با عصای کلیم

موشک نقطه‌زن وجودش را
طبق خطِّ قرینه کرد دو نیم

غزه در درس موشکی شد بیست
داده ایران به بچه‌ها تعلیم

حال وقت ارائه‌ی شاگرد
تخمه بشکسته، می‌خورد هی کیم

غده بوده از اول و حالا
حال صهیون شده‌ست زار و وخیم

عکس وقت فرار او باشد
بهر بیچارگی مفرط میم

تازه این ابتدای طوفان است
بی‌گمان می‌رسد عذاب الیم

می‌زند با شلنگ، عزرائیل
بر سرش تا رود به سمت جحیم

شده بدجور پاره و داغان
تا ابد غیر قابل ترمیم!

ثبت ديدگاه
عنوان