اسحاق جهانگیری : برای حفظ آرامش کشور پولدارها باید برای مستضعفان هزینه کنند
پولدارها باید برای مستضعفان هزینه کنند

اسحاق جهانگیری : برای حفظ آرامش کشور پولدارها باید برای مستضعفان هزینه کنند

ثبت ديدگاه