مقاله علمی
پژوهشی بر پدیده خودآزاری اجتماعی و تیغ دار پنداری دستاورد های ملی

پژوهشی بر پدیده خودآزاری اجتماعی و تیغدارپنداری دستاورد‌های ملی
با مقایسه باورپذیری متخصصان و نظریه‌پردازان ایرانیِ قبل و بعد
 
چکیده
آنچه مسلم است ظهور و بروز پدیده خودآزاری (masochism) اجتماعی در اظهارات عده‌ای از ایرانیان پیرامون دستاورد‌های ملی است. در این پژوهش از روش پیمایشی- همبستگی استفاده شده و جامعه آماری شامل «دَمِ‌دست‌ترین متخصصان (specialists) و نظریه‌پردازان (teorists) ایرانی» و نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران روی «‌همان‌ها» برآورده شده است. نمونه‌گیری تحقیق به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای بوده و داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان داد: بین میزان باورپذیری جامعه نمونه نسبت به آیا می‌دانیدهای قبل و باورپذیری دستاوردهای جدید رابطه‌ای وجود دارد. همچنین علت باورناپذیری دستاوردهای جدید با تکیه بر نتایج دیدگاه‌ها به واکسن کرونای ساخت ایران در این پژوهش شناخته شد. 
 
واژگان کلیدی: باورپذیری- خریت – تجسم واقعی خر – خود کلمه خر که میگن تویی – دستاورد‌های تیغدار
مقدمه 
اظهارات متخصصان زبده در سالن تخصصی «عروس خلیج» و همچنین نظریه‌پردازان حاضر در «صف خودپرداز»، پیرامون مایع سفید بی‌رنگ موجود در شیشه‌های پنی‌سیلین، به عنوان واکسن کرونای ساخت ایران، موجب شد در پژوهشی به میزان باورپذیری ۲ نوشته زیر توسط جامعه نمونه، بپردازیم. 
 
مطلب اول 
 آیا می‌دانید:
– اولین مردمانی که به کروی‌شکل بودن زمین پی بردند ساسانیان بودند. 
– نخستین مردمانی که ترکیب پنیر و خیار و گوجه را کشف کردند هخامنشیان بودند.
– اولین مردمانی که قاره آمریکا را کشف کردند ایرانیان بودند و کریستف کلمب بر اثر خواندن کتاب‌های ایرانی که در کتابخانه واتیکان بوده به فکر قاره‌پیمایی افتاد.
 
مطلب دوم 
– دستیابی ایران به فناوری و دانش کامل چرخه سوخت هسته‌ای و قرار گرفتن در ردیف ۵ کشور برتر جهان
– ورود موفقیت‌آمیز ایران همزمان با سایر کشورهای پیشرفته به عرصه علوم جدید مانند: نانو تکنولوژی که رتبه هفتم جهانی را به خود اختصاص داده و سایر علوم جدید از جمله لیزر، میکرو الکترونیک، ورود به علم ساخت روبات و توسعه سخت‌افزاری و ساخت ابررایانه 
– دستیابی ایران به دانش کشت سلول‌های بنیادین، قرار گرفتن در ردیف کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان بیماری‌های چشمی
-ساخت هواپیما و بالگرد سبک و نیمه‌سنگین (شخصی و عمومی) و پرتاب ماهواره، ساخت کشتی و تولید انواع قایق که برای نخستین‌بار در تاریخ کشور رخ داد. 
– نخستین واکسن کرونا که از سوی محققان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تولید شده، وارد مرحله تست انسانی شد. 
 
یافته‌ها 
نتایج باور‌پذیری گروه نمونه نسبت به ۲ مطلب بالا طبق جدول زیر به دست آمد:
 
 
نتیجه‌گیری
براساس یافته‌های به دست آمده در این پژوهش مطالعات میدانی روی دستاورد‌های جدید ملی صورت گرفت. بنا بر تحقیقات صورت گرفته این دستاورد‌ها دارای تیغ‌های (Thorn) میکروسکوپی بر سطح خود بودندکه به محض تماس با آنها «باورناپذیری» (Incredible) را ایجاد می‌کنند. 

 

 

ثبت ديدگاه