کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر ترجیحاً آقا برای انجام اغتشاش و عملیاتهای تروریستی نیازمندیم.
افراد دارای اندیشه های سَلَفی و دارای سابقه منفجر شدن در اولویت هستند.

ثبت ديدگاه
عنوان