انشا در مورد خصوصی سازی آموزش و پرورش
یک آموزش پرورش خر

راه راه: نظر شما در مورد خصوصی سازی آموزش و پرورش چیست؟

خصوصی سازی آموزش و پرورش کار بسیار خوبی می باشد. ما اگر پول داشتیم خودمان می رفتیم خصوصی سازی آموزش و پرورش را می خریدیم تا آموزش و پرورش مال خودمان شود. سپس دستور می دادیم تمامی زنگ ها را به زنگ ورزش تبدیل کنند. معاون مدرسه مان را نیز می فرستیم بابای مدرسه شود تا دیگر بچه ها را اذیت نکند. «آقا اجازه یه وقت به آقای اسکندری نگیدا». سپس معلم انشایمان را می گذاریم مدیر کل آموزش و پرورش بشود. چون خیلی او را دوست داریم و همیشه حرف هایش را سرلوحه زندگی قرار می دهیم. این ها را هم برای این نمی گوییم که انشایمان را بیست بدهد. خودش می داند و وجدان خودش.

اما می دانیم که خصوصی سازی وزارت آموزش و پرورش را به ما نمی فروشند. چون پولش را نداریم و به قول پدرمان بی مایه فطیر است. تازه پدرمان نیز می گوید انقدر آقازاده و فک و فامیل دارند خودشان که به توی فینگیلی نمی رسد. اما در آن صورت هم خوب است. چون بدون شک آن ها پس از خصوصی سازی پول معلمان را نمی دهند که همه اعتصاب کنند و مدرسه مان به کلی تعطیل شود و برویم عشق و حال. البته امیدواریم پول معلم انشایمان را جدا بدهند چون معلم خوبی است. مدیرمان هم بیچاره  می شود و حال پدرمان را که پس از خصوصی سازی هپکو بیکار شده بهتر می فهمد و انقدر از بابایمان پول اضافه بر شهریه نمی گیرد.

ثبت ديدگاه