شعر طنز
در پی به درک واصل شدن ابوبکر بغدادی

راه راه:
این آگهی کار است، از این خبر چه بهتر
داعش خلیفه خواهد، گر نامور چه بهتر

مسبوق بالسوابق در اولویت ماست
زندانی یواس ای، نا معتبر چه بهتر

گر دوره دیده باشد، با مدرک توحش
ارجح ز دیگران است، گر با تبر چه بهتر

از ریش او اقلا. بالش شود مهیا
ریشش بلند باشد، تا به کمر چه بهتر

دور از وجود خر این، حیوان اهل زحمت
باید بزرگ باشد، پس هر چه خر چه بهتر

زین پس تمام عالم، خیرات والدینش
گویند فحش و لعنت، پس بی پدر چه بهتر

ما معتقد نباشیم هرگز به علم امروز
اهل سوارکاری، با کره خر چه بهتر

بر پیروان دین وهابیت حرام است
عقل و تامل و فکر، پس خیره سر چه بهتر

 

ثبت ديدگاه
عنوان